روش استاندارد براي طبقه‌بندي درجة آلودگي در سيستم‌هاي روانكاري در استاندارد ISO 4406:1999 توصيف شده است. در اين روش طبقه‌بندي نتايج شمارش ذرات جامد به يك كد با استفاده از عدد معيار (Scale Number) تبديل مي‌شود .
            

يك روش براي تعيين درجة آلودگي روغن شمارش ميكروسكوپي است. در اين روش شمارش از دو عدد معيار مرتبط با ذرات  ≥5µm و ≥15µm  استفاده مي‌شود. در روش ديگر از شمارنده‌هاي اتوماتيك ذرات استفاده مي‌شود و در اين روش از سه عدد معيار مرتبط به ذرات ≥4µm ،≥6µm   و ≥14µm  استفاده مي‌شود.
-/15/12 (الف) و 22/18/13 (ب) كه در نمودار زير  نشان داده شده‌اند، مثال‌هاي نمونه‌اي از طبقه‌بندي درجة آلودگي در روغن روانكار مطابق روش‌هاي فوق مي‌باشند.
مثال الف نشان مي‌دهد كه روغن بين 160 تا 320 ذره   ≥5µmو بين 20 تا 40 ذره≥15µm   در هر ميلي‌ليتر دارد. البته اين روش در صورتي مناسب است كه روغن روانكار به صورت پيوسته فيلتر شود و وجود اين سيستم فيلتراسيون بستگي به يافتن حالت بهينه بين افزايش هزينه و افزايش عمر كاركرد بيرينگ دارد.
نرخ فيلتر معياري براي نشان دادن راندمان فيلتر است. راندمان فيلتر بر اساس نرخ فيلتر يا ضريب كاهش (Reduction Factor)β كه به اندازة ذرات بستگي دارد، تعريف مي‌شود. هر چه مقدار β بيشتر باشد، راندمان فيلتر براي اندازه خاصي از ذرات بيشتر است. بنابراين هم β و هم اندازة ذرات بايد در نظر گرفته شوند. نرخ فيلترβ به تعداد ذرات قبل و بعد از فيلتر بستگي دارد و به صورت زير محاسبه مي‌شود.
 βx=n1/n2
كه در آن:
βx=  نرخ فيلتر براي ذرات به اندازه x
 x= اندازه ذرات،
n1=  تعداد ذرات در بالادست فيلتر (قبل از فيلتر) در واحد حجم (100 ml) كه از اندازة x بزرگ‌تر هستند.
n2=  تعداد ذرات در پايين‌دست فيلتر (بعد از فيلتر) در واحد حجم (100 ml) كه از اندازة x بزرگ‌تر ه

Leave a comment

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.