بيرون آوردن بيرينگ ها بر روي غلاف واسطه
بيرينگ هاي متوسط و كوچك را مي توان با ضربات چكش كه از طريق يك رينگ واسطه به بيرينگ وارد
مي شود، را بيرون آورد (شكل 27 ). بايد توجه شود كه قبل از انجام اين كار بايد مهره غلاف كمي باز شده
باشد.بيرينگ هاي كوچك و متوسط بر روي شفت هاي پله دار را مي توان با ضربات چكش كه از طريق يك
.( بوش به مهره از قبل شل شده غلاف واردمي شود، را بيرون آورد (شكل 28
بيرون آوردن بيرينگ هاي بزرگ بر روي غلالاف واسطه به كمك مهره هيدروليكي بسيار ساده است. براي
استفاده از اين روش بيرينگ بايد در مقابل يك پيشاني نصب شده باشد (شكل 29 ). اگر بوش داراي سوراخ
و شيارهاي توزيع روغن باشد با روش تزريق روغن عمليات بيرون آوردن بسيار ساده خواهد شد.
بيرون آوردن بيرينگ هاي بر روي غلاف بيرون كشيدني
هنگام بيرون آوردن بيرينگ ها بر روي غلاف بيرون كشيدني جزء قفل كن محوري (مهره قفل كن، درپوش
و غيره) بايد برداشته شود.بيرينگ هاي كوچك و متوسط را مي توان با استفاده از يك مهره قفل كن و آچار
.( ضربه اي يا قلابدار بيرون آورد

Leave a comment

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.